INFORMACJE O PREZENTACJI W INTERNECIE

GDPR

INFORMACJE NA TEMAT PREZENTACJI FIRMY COMACO S.R.O. W INTERNECIE

Treść tej strony jest marketingową prezentacją możliwości dostarczanych technologii i usług. Niniejsza prezentacja marketingowa nie jest zatem obietnicą ani ofertą zawarcia umowy ani żadną czynnością prawną firmy COMACO s.r.o. niezależnie od jego opisu lub treści. Firma COMACO s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych maszyn przedstawionych i opisanych w niniejszej prezentacji marketingowej w dowolnym momencie. Zdjęcia maszyn służą wyłącznie do celów poglądowych i mogą obejmować różne projekty technologii i części ich opcjonalnych akcesoriów. Aby zaoferować optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy, skontaktuj się z jednym z naszych dealerów lub partnerem regionalnym.

Dziękujęmi za zrozumienie, COMACO s.r.o.

GDPR

Tutaj dowiesz się, jak postępujemy z danymi osobowymi, które nam przekazujesz korzystając z naszych usług. Wszystkie dane są u nas bezpieczne i nikomu ich nie sprzedajemy.

COMACO s.r.o. uważa, że ​​uzyskane dane osobowe i inne dane są ściśle poufne. Reguluje je ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane inaczej RODO oraz przepisy adaptacyjne Republiki Czeskiej regulujące ten obszar.

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym, jakie informacje COMACO s.r.o. ewidencji i jest uprawniony do zmiany tych danych lub wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej. Każdy użytkownik może również zażądać usunięcia wszystkich swoich danych osobowych, tracąc tym samym możliwość uzyskania informacji o nowościach, instrukcjach i specjalnych wydarzeniach dla lojalnych klientów. Prośbę o usunięcie można wysłać na adres administrativa@ebrana.cz. Należy pamiętać, że musimy zachować informacje wymagane przez prawo w związku z relacjami biznesowymi.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się na COMACO s.r.o. podczas pracy z danymi osobowymi. Ta polityka może zostać zmieniona poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie.

1) Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Firma: COMACO s.r.o.

siedziba: Saarinenova 1130/7, 198 00 Praga 9

IČO: 06288201

Tel.: +420607088168

E-mail: comaco@comaco.cz

2) Cele przetwarzania, do których przeznaczone są dane osobowe:

Firma COMACO s.r.o. przetwarza dane osobowe w kilku celach, różniących się głównie przedmiotem danych osobowych oraz relacją, jaką COMACO s.r.o. osoba, której dane dotyczą.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są w celu realizacji umów o świadczenie usług i robót. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do sprawnego i skutecznego wypełnienia zobowiązań umownych i wynikających z nich obowiązków prawnych.

Dane osobowe pracowników przetwarzane są w celu rekrutacji i rejestracji naszych pracowników zgodnie z obowiązkami prawnymi.

Przetwarzamy również dane osobowe podmiotów w celu informowania o nowościach w naszych usługach i produktach, konkursach i innych wydarzeniach marketingowych COMACO.

3) Podstawa prawna przetwarzania

Wszystkie dane osobowe firmy COMACO s.r.o. przetwarzane na podstawie poniższych podstaw prawnych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji działań podjętych przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

Przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagających ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dziecko,

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4) Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes

Przetwarzamy dane osobowe głównie w celu rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami lub potencjalnymi partnerami. Chcemy budować długoterminowe i wzajemnie korzystne relacje biznesowe, dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby nasze usługi i produkty pomagały naszym klientom w jak największym rozwoju ich własnej działalności.

5) Możliwi odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych.

Dane osobowe, które są przetwarzane automatycznie, mogą być przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań biznesowych lub rozwoju relacji biznesowych. Starannie dobieramy partnerów, z którymi współpracujemy i sprawdzamy, czy gwarantują oni takie same zasady i zasady ochrony danych osobowych jak nasza firma.

6) Możliwy zamiar administratora przekazania danych osobowych do państwa trzeciego poza Unią Europejską lub organizację międzynarodową oraz istnienie lub nieistnienie decyzji Komisji w sprawie odpowiedniej ochrony.

Firma COMACO s.r.o. nie przekazuje żadnych danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej ani poza państwa, które Komisja Europejska uznała za godne zaufania z punktu widzenia ochrony danych osobowych.

7) Okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie można tego ustalić, kryteria ustalania tego okresu.

Dane osobowe są przetwarzane przez ograniczony czas. Dla każdego celu przetwarzania określa się czas przetwarzania danych osobowych, który może się różnić w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

8) Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z rozporządzeniem UE osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od administratora dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić automatycznie lub pisemnie, pod adresem kontaktowym podanym powyżej.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli zachodzi ku temu ku temu ważny powód.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym, umownym lub wymogiem, który musi być zawarty w umowie, osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek podać dane osobowe w niezbędnym zakresie. W przypadku odmowy podania tych informacji administrator ma prawo nie nawiązywać współpracy z udostępnionym podmiotem ani w inny sposób zabezpieczać jego praw.